ประถม หลักสูตรประถมศึกษาที่โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์ขึ้นอยู่กับหลักสูตรของสิงคโปร์และเคมบริดจ์ ประกอบด้วยขั้นสี่ปีแรกในการให้ฝึกฝนองค์ความรู้เพื่อสร้างพื้นฐาน (ประถมศึกษา 1-4) และขั้นกำหนดเป้าหมายอีกสองปี (ประถมศึกษา 5-6) Learn More

ภาพรวมหลักสูตรชั้นประถมศึกษา

หลักสูตรประถมศึกษาที่โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์ขึ้นอยู่กับหลักสูตรของสิงคโปร์และเคมบริดจ์ ประกอบด้วยขั้นสี่ปีแรกในการให้ฝึกฝนองค์ความรู้เพื่อสร้างพื้นฐาน (ประถมศึกษา 1-4) และขั้นกำหนดเป้าหมายอีกสองปี (ประถมศึกษา 5-6)หลักสูตรดำเนินการตามหลักสูตรสามหลักสูตรหลักตลอดทั้งหกปีเต็มของระดับประถมศึกษา ได้แก่ภาษาศาสตร์และ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เราเชื่อว่าการผสมผสานของหลักสูตรภาษาสิงคโปร์และอังกฤษทำให้โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ดีที่สุดในกรุงเทพฯและมอบการศึกษาแก่นักเรียนของเราได้ดีกว่าโรงเรียนอื่น จากประเด็นสำคัญทั้งสามด้านนี้แบ่งออกเป็นหัวข้อและสาขาวิชาเฉพาะที่ระบุไว้ด้านล่างดังต่อไปนี้

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักสำหรับทุกชั้นเรียนและการสอนที่โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์ (ยกเว้นหลักสูตรภาษาอื่น ๆ ตามธรรมชาติ) การมุ่งเน้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยเฉพาะการอ่าน การเขียน การพูดและการฟังซึ่งเป็นพื้นฐานของหลักสูตรการศึกษา  เราเชื่อว่านักเรียนทุกคนของเราจำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่หนึ่งดังนั้นการวางรากฐานจึงมีที่สำคัญสำหรับความสำเร็จของนักเรียนในชุมชนนานาชาติสำหรับนักเรียนและคุณครู

อย่างไรก็ตามเราตระหนักถึงความจริงที่ว่านักเรียนของเราหลายคนไม่ใช่เจ้าของภาษาและอาจประสบปัญหาในรายวิชานี้  ดังนั้นจะมีการสอนไวยากรณ์และคำศัพท์จะครอบคลุมในชั้นระดับประถมศึกษาโดยตลอดทั้งปี เป้าหมายของเราคือการสร้างความมั่นใจในนักเรียนของเราด้วยการใช้ภาษาและอนุญาตให้พวกเขารวมทักษะภาษาของนักเรียนผ่านการพูดและการทำแบบฝึกหัด ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเราหวังว่านักเรียนของเราจะซึมซับภาษาและเรียนรู้วิธีการใช้ภาษาอังกฤษให้ประสบความสำเร็จในสภาพแวดล้อมของโรงเรียนและนอกเหนือจากการเรียนอีกด้วย

คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

โดยปกติแล้ว คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นส่วนหลักของหลักสูตรของเรา ในช่วงต้นของการศึกษาชั้นประถมศึกษา นักเรียนมีจะพัฒนาทักษะเกี่ยวกับตัวเลขขั้นพื้นฐาน คณิตศาสตร์ทั่วไป และแนวคิดพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เมื่อนักเรียนมีความเชี่ยวชาญในการผ่านโปรแกรม เขาจะได้รับโอกาสมากมายในการพัฒนาทักษะและประยุกต์ใช้ความรู้ผ่านกิจกรรมการแก้ปัญหาและประสบการณ์จริง

ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาของชั้นประถมศึกษา นักเรียนจะได้รับการแนะนำให้รู้จักกับแนวคิดและทักษะทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนมากขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับหลักสูตรมัธยมศึกษา ในตอนท้ายของชั้นประถมศึกษา นักเรียนจะมีความรู้และความเชี่ยวชาญในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เทียบเท่ากับระดับชั้นประถมศึกษาซึ่งจะระบุระดับความรู้ของนักเรียนซึ่งอยู่ระดับที่ก้าวไกลและเหนือกว่านักเรียนในหลายหลักสูตรจากหลากหลายสถาบัน

และแน่นอนว่าเมื่อแองโกลเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ดีที่สุดในกรุงเทพฯ เรามีการสนับสนุนการใช้คอมพิวเตอร์และซอฟแวร์

แอพลิเคชั่นสำหรับนักเรียนผ่านการเรียนชั้นประถมศึกษา โปรแกรมและเทคโนโลยีเหล่านี้จะช่วยในการฝึกฝนและเสริมแนวคิดที่เรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นักเรียนจะได้รับการแนะนำการขยายองค์ความรู้ให้อยู่ในความเหมาะสมกับช่วงอายุและได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับโลกในยุคดิจิตอลสำหรับนักเรียนที่อายุยังน้อย เนื่องจากมันมีบทบาทอย่างมากในเรื่องความสมดุลของการศึกษา อาชีพและการดำเนินชีวิต

สังคมศึกษา

เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจของเราในการสร้างความหลากหลายทางวัฒนธรรมนักเรียนนานาชาติที่มีใจทั่วโลกแองโกลเสนอ

หลักสูตรวิชาสังคมศึกษาให้กับนักเรียนของเราในช่วงชั้นประถมศึกษา ชั้นเรียนเหล่านี้ทำหน้าที่ในการสร้างความสามารถพื้นฐานของพลเมือง การวาดภาพบนประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์และสาขาวิชาอื่น ๆ เมื่อนักเรียนเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษานักเรียนจะได้รับองค์ความรู้ในเรื่องสังคมศาสตร์ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร ที่นี่พวกเขาใช้การศึกษาภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพื่อทำโครงการในด้านประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์และปัญหาระดับชาติต่างๆ  ด้วยสาระสำคัญที่ว่า นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะอื่น ๆ ทั้งหมดของพวกเขาในขณะที่ให้ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21ในการทำงานเป็นทีม การร่วมมือกัน การวิจัย การฝึกทักษะการคิอ และทักษะในการแก้ปัญหา

ภาษาจีน

หนึ่งในหลักสูตรภาษาที่สำคัญของโรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์คือภาษาจีน ประเทศจีนมีสาภพภูมิประเทศขนาดใหญ่ในภูมิภาคของเราและมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นในเวทีโลก โดยธรรมชาติเราเชื่อว่าการสอนให้นักเรียนของเราคล่องแคล่วในภาษาจีนทำให้พวกเขามีโอกาสมากขึ้นสำหรับความสำเร็จที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ไม่เพียงแต่ที่กล่าวถึงซึ่งในเรื่องของการปฏิบัติจริง – ประมาณ 16% ของประชากรทั้งหมดบนโลกพูดภาษาจีนได้

โปรแกรมภาษาจีนที่แองโกลฯ นั้นใช้พื้นฐานหลักสูตรสิงคโปร์ล่าสุดและจัดส่งจากโรงเรียนอนุบาลเป็นต้นไป หลังจากประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนจะถูกแบ่งออกเป็นสามสายการระดับการเรียนสำหรับการเรียนรู้ภาษาจีนระดับมัธยมโดยยึดตามความสามารถของพวกเขา

เช่นเดียวกับโปรแกรมภาษาอื่น ๆ ผู้สอนภาษาจีนของเราที่แองโกลนั้นจะเป็นเจ้าของภาษาโดยตรง ซึ่งใช้ทั้งความรู้ด้านภาษารวมถึงความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน การสืบทอดทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และประเพณี เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนภาษาอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ยังมีองค์ประกอบเพิ่มเติมมากมายที่ใช้ในการซึมซับความรู้ของนักเรียนของเราอย่างเต็มที่ในทักษะภาษาจีนรวมถึงการออกค่ายพักแรมไปยังประเทศจีนและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆที่เน้นการใช้ภาษาจีนและแน่นอนว่าโรงอาหารของเราให้บริการอาหารจีนเต็มรูปแบบเช่นกัน! นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของแนวทางการศึกษาแบบองค์รวมที่เราใช้กับแองโกลและเป็นหนึ่งในเหตุผลที่นักเรียนของเราจะเป็นนักเรียนภาษาที่มีความคล่องแคล่วและเชี่ยวชาญเมื่อจบการศึกษาออกไปนั่นเอง

เรียนเรียนโปรแกรมภาษาจีนเพิ่มเติมได้โดยการคลิ๊ก         ที่นี่

ภาษาไทย

เนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่ในประเทศไทยและเป็นไปตามข้อบังคับของรัฐบาลนักเรียนทุกคนในแองโกลจึงได้รับการศึกษาภาษาไทยเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร การเรียนรู้ภาษาไทยช่วยให้นักเรียนสามารถปรับตัวเข้ากับชุมชนท้องถิ่นได้ดีขึ้นและสามารถพัฒนาการสนทนาและซึมซับข้อมูลได้อย่างเต็มที่ เช่นเดียวกับในโปรแกรมภาษาอื่น ๆ โครงสร้างไวยากรณ์ และ โครงสร้างความสัมพันธ์ทางไวยากรณ์ และคำศัพท์ควบคู่ไปกับการเรียนรู้วัฒนธรรมเช่นกัน

ในโรงเรียนประถมศึกษาข้อเสนอภาษาไทยแตกต่างกันไม่มากนัก คนไทยจะได้รับบทเรียนภาษาเพิ่มเติมเพิ่มเติมในช่วงบ่ายซึ่งเป็นการเพิ่มทักษะภาษาขั้นสูง นักเรียนต่างชาติจะได้รับหลักสูตรพื้นฐานในการเรียนภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญในภาษา รวมถึงการเรียนหัวข้อต่างๆรวมถึงวิถีชีวิตไทยพร้อมด้วยประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและการเรียนรู้ในส่วนอื่น ๆ เพื่อให้นักเรียนต่างชาติสามารถเข้าใจและรู้สึกเหมือนอยู่บ้านในชุมชนท้องถิ่นมากขึ้นอีกด้วย

แน่นอนว่านอกเหนือจากการฝึกอบรมภาษาในห้องเรียนลักษณะของการในประเทศไทยหมายความว่านักเรียนจะได้สัมผัสกับเทศกาลและกิจกรรมทางวัฒนธรรมพิเศษต่างๆ ตลอดทั้งปี การเรียนรู้ภาษาผ่านสิ่งเหล่านี้จะถูกนำไปใช้ในบริบทและอธิบายอย่างเต็มที่และช่วยให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ในการโต้ตอบ ในทางการนำความรู้ไปใช้

เรียนรู้โปรแกรมภาษาไทยเพิ่มเติมได้โดยการคลิ๊ก         ที่นี่

ภาษาเกาหลี

ภาษาเกาหลีเป็นหนึ่งในห้าภาษาหลักที่ใช้ในโรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์ เช่นเดียวกับโปรแกรมภาษาอื่น ๆ ของเราโดยนักเรียนจะได้รับการสอนโดยอาจารย์ชาวเกาหลีที่มีคุณสมบัติครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นในหลักสูตรระดับชาติของเกาหลีหรือนักเรียนที่ไม่ใช่ชาวเกาหลี แน่นอนความลึกของการฝึกฝนของพวกเขาแตกต่างกับโปรแกรมที่ซึมซับจากชาวเกาหลีมากขึ้น พวกเขาได้รับการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาและได้รับประสบการณ์แบบองค์รวมในภาษาเกาหลีทั้งเรื่องประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเช่นเดียวกับโปรแกรมภาษาอื่น ๆ สำหรับคนชาติของดินแดนต่างประเทศเป้าหมายคือเพื่อให้พวกเขามีทักษะและบริบทที่จะหลอมรวมกลับเข้าไปในประเทศบ้านเกิดของพวกเขาในภายหลังหากจำเป็น แน่นอนว่านักเรียนที่ไม่ใช่ชาวเกาหลีจะได้สัมผัสกับภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีในขณะที่อยู่ที่แองโกลฯ จุดเน้นหลักคือทักษะการรู้หนังสือและการสื่อสารรวมถึงทักษะการนำเสนอด้วยวาจาการอ่านการเขียนและการพูด สิ่งนี้คล้ายกับข้อเสนอของเราในโปรแกรมภาษาอื่น นักเรียนยังได้รับการสอนในประเพณี จริยธรรม ประวัติศาสตร์ มารยาทและวัฒนธรรมของเกาหลี นอกจากนี้โรงอาหารของเรายังมีอาหารเกาหลีซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอเป็นมาตรฐาน  เป็นโอกาสอีกครั้งในการเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนในห้องเรียน

เราเชื่อมั่นว่าวิธีการที่ครอบคลุมและหลากหลายทางเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเรียนรู้ภาษาเพิ่มเติมรวมถึงภาษาเกาหลี และเราจัดหาทั้งผู้เรียนที่มีสัญชาติเกาหลีและต่างชาติด้วยคุณภาพของการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมที่พวกเขาไม่สามารถหาได้จากที่อื่นแต่สามารถหาได้โดยเฉพาะที่โรงเรียนนานาชาติที่ดีที่สุดในกรุงเทพฯ ที่โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์
เรียนรู้โปรแกรมภาษาเกาหลีเพิ่มเติมได้โดยการคลิ๊ก         ที่นี่

 ภาษาญี่ปุ่น

ที่โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์เราให้ความสำคัญกับทั้งชาวญี่ปุ่นและนักเรียนที่ไม่ใช่ชาวญี่ปุ่นด้วยการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่นมาตรฐานจะเรียนบทเรียนโคคุโกะซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานและวิธีการสอนหลักสูตรระดับชาติของญี่ปุ่นนักเรียนสัญชาติญี่ปุ่นจะได้เรียนบทเรียนโคคุโกะซึ่งจะเป็นไปตามมาตรฐานและวิธีการสอนหลักสูตรระดับชาติของญี่ปุ่น สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าพวกเขาจะพูดภาษามาตรฐานได้อย่างคล่องแคล่วและสามารถกลับไปใช้ชีวิตในญี่ปุ่นได้ในอนาคตตามที่พวกเขาต้องการ

ในขณะเดียวกันเราเสนอบทเรียนต่างชาติ ให้นักเรียนได้เรียนภาษาและวัฒนธรรมซึ่งคล้ายกับข้อเสนอในด้านภาษาอื่น ๆ ของโรงเรียนของเรา ซึ่งการเรียนนี้เป็นโปรแกรมการเรียนเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มทักษะอีกอย่างหนึ่งที่ทางเราได้กำหนดไว้สำหรับนักเรียนที่พูดได้หลายภาษาและมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อให้พวกเขาตระหนักถึงผู้คน วัฒนธรรมและภาษาอื่น ๆ ในโลกที่กว้างขึ้น

เช่นเดียวกับในโปรแกรมภาษาอื่น ๆ ของเรา นักเรียนจะได้เรียนไวยากรณ์และคำศัพท์ และยังได้รับประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและมีการโต้ตอบเพื่อฝึกฝนและใช้ทักษะในภาษาญี่ปุ่น สิ่งเหล่านี้รวมถึงกิจกรรมทางวัฒนธรรม เช่น ชมรมหัตถกรรมกระดาษโอริกามิของญี่ปุ่น นอกจากนี้ทางโรงอาหารของเรายังมีอาหารญี่ปุ่นซึ่งเป็นข้อเสนอหนึ่งที่เป็นมาตรฐานสำหรับโรงอาหารของเรา

ภาษาญี่ปุ่นถือเป็นหนึ่งในขอบเขตภาษาที่เติบโตเร็วที่สุดของหลักสูตรของแองโกลฯเนื่องจากการลงทะเบียนภาษาญี่ปุ่นยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สิ่งนี้ให้โอกาสที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักเรียนญี่ปุ่นและนักเรียนที่ไม่ใช่ชาวญี่ปุ่นและช่วยให้พวกเขากลายเป็นผู้นำระดับโลกที่มีความสามารถหลากหลายทางวัฒนธรรมมากขึ้นในอนาคต

เรียนรู้โปรแกรมภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติมได้โดยการคลิ๊ก         ที่นี่[INSERT LINK] here. [/LINK]

ศิลปะ

บ่อยครั้งที่โปรแกรมการศึกษาจำนวนมากละเลยวิชาศิลปะ สำหรับแองโกลฯแล้ว เราเชื่อว่าศิลปะมีความสำคัญต่อการเปิดโอกาสให้นักเรียนพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ในแง่ของทัศนศิลป์เราใช้วิธีการเรียนรู้แบบสืบเสาะเพื่อให้นักเรียนสามารถค้นหาเนื้อหาใหม่ ๆ ได้อย่างเป็นธรรมชาติ การนำทักษะการเรียนรู้และการเชื่อมโยงไปสู่ประสบการณ์ชีวิตในการเล่นเป็นประการหลัก

นักเรียนสำรวจวัสดุและแนวคิดต่าง ๆ ในทัศนศิลป์ ขณะที่ตระหนักถึงสภาพแวดล้อมมากขึ้นและเรียนรู้วิธีการมองสิ่งต่าง ๆ จากหลายมุมมอง – คุณภาพที่สำคัญในงานศิลปะเช่นเดียวกับในชีวิต ในช่วงปีแรก ๆ ของการศึกษาระดับประถมศึกษาจุดสนใจหลัก คือ การสอนทักษะพื้นฐานการเปิดรับสื่อต่าง ๆ และการปลูกฝังจินตนาการ ภายหลังการศึกษาระดับประถมศึกษาเช่นเดียวกับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจะมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงทักษะเหล่านี้และกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์  ท้ายที่สุดเป้าหมายคือเพื่อให้นักเรียนมีทักษะและเครื่องมือที่พวกเขาต้องการเพื่อให้สามารถแสดงออกทางความคิดและความใฝ่ฝันของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์มุ่งมั่นที่จะมอบการเรียนการสอนและเครื่องมือที่มีคุณภาพเพื่อการศึกษาต่อ ดังนั้นโปรแกรมที่จะเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับอนาคตจะไม่สมบูรณ์หากไม่มีการสอนและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นักเรียนใช้เครื่องมือ ICT ในการค้นหาสำรวจวิเคราะห์แลกเปลี่ยนและนำเสนอข้อมูลด้วยความรับผิดชอบอย่างสร้างสรรค์และมีการเลือกปฏิบัติที่เป็นจริงรวมถึงมีความเชื่อถือได้  เหล่านี้เป็นทักษะที่สำคัญอย่างไม่น่าเชื่อในโลกสมัยใหม่ทั้งในชีวิตและในการศึกษาในอนาคตและเส้นทางสายอาชีพ

นักเรียนของเราเรียนรู้วิธีการใช้ ICT อย่างถูกต้องในการเข้าถึงข้อมูลและแนวคิดอย่างรวดเร็วและเพิ่มพูนความเข้าใจในแนวคิดและประสบการณ์ นักเรียนมีความรู้ในการค้นหาและระบุแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและวิธีการใช้ข้อมูลนั้นเพื่อการศึกษาต่อไป เมื่อพวกเขาเติบโตขึ้นสู่ระดับประถมศึกษาในเวลาต่อมาพวกเขาจะได้รับการสอนพื้นฐานของเทคโนโลยีการเขียนโปรแกรมและลำดับขั้นตอนที่ถูกต้อง

แนวคิดที่ครอบคลุมรวมถึงการใช้ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำ ภาพ รูปถ่ายและโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ การสร้างเพลงและภาพเคลื่อนไหว การสร้างและใช้ฐานข้อมูล การผลิตเว็บไซต์ การสร้างบล็อกและการเป็นพลเมืองที่ดีในยุคดิจิตอล ซึ่งรวมถึงการสอนพื้นฐานของการจัดเก็บและจัดระเบียบไฟล์บนฮาร์ดไดรฟ์  ไดรฟ์ USB ติดเซิร์ฟเวอร์เครือข่ายโรงเรียนและที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ ตลอดการศึกษาของนักเรียนจะได้รับการเข้าถึงการใช้ คอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ค iPad กล้องดิจิตอลและ ICT อื่น ๆ เพื่อทำความคุ้นเคยและใช้เครื่องมือเหล่านี้ในทางการศึกษา

ดนตรี

โปรแกรมดนตรีของเราเป็นส่วนประกอบหนึ่งของโปรแกรมทัศนศิลป์ดังกล่าวที่แองโกลฯ ศิลปะทางดนตรีเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้และใช้ประโยชน์กับนักเรียนในการเรียนรู้ศาสตร์ทางคณิตศาสตร์ การจัดการ โครงสร้าง การฝึกฝนและทักษะการทำงานเป็นทีม นักเรียนจะได้รับบทเรียนที่มีประโยชน์ซึ่งมักจะเป็นทั้งชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมการเล่นและการแสวงหาความสามัคคีร่วมกัน การศึกษาเพิ่มเติมนั้นในระยะต่อมาจากการเรียนในชั้นประถมศึกษารวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ในกลุ่มรวมทั้งเป็นรายบุคคล ในที่สุดนักเรียนจะได้มีโอกาสสร้างการแสดงสั้น ๆ และนำเสนอต่อหน้าชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะทางดนตรีและความมั่นใจในการแสดงออกของพวกเขาอย่างเต็มที่

 

 การพลศึกษา

การพัฒนาจิตใจมีความสำคัญอย่างเหลือเชื่อ แต่มันไม่ได้เป็นเพียงส่วนสำคัญของการศึกษาที่แองโกลเพียงเท่านั้น การพัฒนาร่างกายนั้นสำคัญพอ ๆ กับขอบข่ายความรู้สำหรับโปรแกรมพลศึกษาของเรา โปรแกรมพลศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเสริมสร้างและฝึกสมรรถภาพร่างกาย ความฟิต ความยืดหยุ่นทางกายภาพและการทำความเข้าใจในการทำงานเป็นทีม  ระบบประสานงานทางพิกัด (โมดูลาร์) ได้รับการแนะนำในโปรแกรมพลศึกษา ซึ่งนักเรียนจะเรียนหลักสูตร 4 6 สัปดาห์ในทางการกีฬาหรือการสร้างวินัย จากนั้นจะมีการเปลี่ยนกาเป็นกีฬาอื่นๆหมุนเวียนไป ในตอนท้ายของเทอมพวกเขาจะได้รับการประเมินความรู้และทักษะในด้านที่นักเรียนสำรวจตนเองในระหว่างภาคเรียน นักเรียนจะเรียนรู้ทักษะการเล่นกีฬาและทักษะการออกกำลังกายขั้นพื้นฐานเพื่อวางรากฐานการสร้างนิสัยที่ดีในการออกกำลังกายและการปลูกฝังคุณค่าของร่างกายเช่นเดียวกับการปลูกฝังด้านจิตใจ

ติดต่อเรา

    สมัครเข้าเรียน

    แองโกลเป็นชุมชนที่
    ส่งเสริมการเคารพ