การจัดการนักศึกษา แองโกลเชื่อมั่นในคำขวัญการจัดการนักเรียนของเรา: "เรามีระเบียบวินัยด้วยความเอาใจใส่และมีระเบียบวินัย" Learn More

การบริหารกิจการนักเรียน

เฉกเช่นเดียวกับโรงเรียนอื่น ๆ โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์บริการให้นักเรียนได้อุทิศตนเพื่อการศึกษาและมีมารยาทในขณะที่อยู่ในโรงเรียน ดังนั้นวินัยของนักเรียนจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิผลสำหรับนักเรียนและบุคลากรทุกคน เป้าหมายโดยรวมคือการปลูกฝังความมีวินัยในตนเองของนักเรียนควบคู่ไปกับความปรารถนาที่จะเรียนรู้และได้รับประโยชน์สูงสุดจากการศึกษาของพวกเขา เราพบว่าวิธีการนี้มีแนวโน้มที่จะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์เชื่อมั่นอย่างยิ่งในการส่งเสริมสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในเชิงบวกซึ่งเป็นเป้าหมายแรกและสำคัญที่สุดของบุคคลากรทุกคน นักเรียนจะต้องได้รับโอกาสในการแสดงให้เห็นถึงอุปนิสัยที่ดีคุณธรรมและจริยธรรม  ด้วยการสนับสนุนดังกล่าวทำให้เกิดวัฒนธรรมและความสำเร็จของโรงเรียน เป้าหมายหลักของการจัดการนักเรียนและกฎระเบียบของโรงเรียนคือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ซึ่งนักเรียนสามารถมุ่งมั่นเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและประโยชน์ส่วนตนและความสำเร็จ

กิจกรรมภายในบ้าน

Apply for Admissions

Anglo is a supportive community that
nurtures early learners.